wheel-mounted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel-mounted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel-mounted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel-mounted.

Từ điển Anh Việt

  • wheel-mounted

    * tính từ

    đi xe