wheel-mounted crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel-mounted crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel-mounted crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel-mounted crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel-mounted crane

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cần trục bánh lốp

    máy trục trên bánh hơi