wheel, stud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel, stud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel, stud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel, stud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel, stud

    * kỹ thuật

    bánh khía trung gian