wheel, gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel, gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel, gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel, gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel, gear

    * kỹ thuật

    bánh xe răng to