wheatston bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheatston bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheatston bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheatston bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheatston bridge

    * kỹ thuật

    cầu Wheastone