westerly wind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westerly wind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westerly wind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westerly wind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • westerly wind

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    gió tây