wellpoint system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wellpoint system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wellpoint system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wellpoint system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wellpoint system

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ thống ống kim