well-regulated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-regulated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-regulated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-regulated.

Từ điển Anh Việt

  • well-regulated

    /'wel'regjuleitid/

    * tính từ

    có kỷ luật

    được kiểm soát chặt chẽ