well-lighted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-lighted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-lighted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-lighted.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-lighted

  Similar:

  illuminated: provided with artificial light

  illuminated advertising

  looked up at the lighted windows

  a brightly lit room

  a well-lighted stairwell

  Synonyms: lighted, lit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).