wedging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wedging

  * kỹ thuật

  chêm

  đóng chốt

  sự chêm

  sự chèn

  sự nêm

  xây dựng:

  đóng nêm

  cơ khí & công trình:

  sự chèn nêm