wedging moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedging moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedging moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedging moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedging moment

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mômen tháo nêm