weasand table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weasand table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weasand table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weasand table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weasand table

    * kinh tế

    bàn chế biến thực quản