weaponry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaponry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaponry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaponry.

Từ điển Anh Việt

  • weaponry

    * danh từ

    các vũ khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet