watery city nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watery city nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watery city giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watery city.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • watery city

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thành phố trên nước

    thủy đô