waterside nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waterside nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waterside giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waterside.

Từ điển Anh Việt

 • waterside

  /'wɔ:təsaid/

  * danh từ

  bờ biển, bờ sông, bờ hồ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waterside

  * kỹ thuật

  bờ biển

  bờ hồ

  bờ sông

  làm trên bờ

  làm trên cạn

  ở phía bờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waterside

  land bordering a body of water