waterside depot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waterside depot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waterside depot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waterside depot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waterside depot

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kho bến