watered silk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watered silk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watered silk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watered silk.

Từ điển Anh Việt

  • watered silk

    * danh từ

    lụa vân (lụa có bề mặt bóng với những vân sóng không đều)