water-soluble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-soluble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-soluble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-soluble.

Từ điển Anh Việt

 • water-soluble

  /'wɔ:tə,sɔljubl/

  * tính từ

  hoà tan trong nước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water-soluble

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  hòa tan (được) trong nước

  xây dựng:

  hòa tan trong nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • water-soluble

  soluble in water