watchman house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watchman house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watchman house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watchman house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • watchman house

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm gác