watchdog timer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watchdog timer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watchdog timer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watchdog timer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • watchdog timer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ định thời giám sát

    đồng hồ báo hiệu