wasted heat boiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wasted heat boiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wasted heat boiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wasted heat boiler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wasted heat boiler

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nồi hơi đun bằng nhiệt thải