wasted energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wasted energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wasted energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wasted energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wasted energy

    * kỹ thuật

    năng lượng bị hao phí