wash-over tool joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash-over tool joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash-over tool joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash-over tool joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash-over tool joint

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ống nối cần khoan xói