war, oubreak of nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

war, oubreak of nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm war, oubreak of giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của war, oubreak of.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • war, oubreak of

    * kỹ thuật

    chiến tranh bùng nổ