wantonly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wantonly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wantonly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wantonly.

Từ điển Anh Việt

 • wantonly

  * phó từ

  bướng, ngang ngạnh; cố tình (hành động)

  tinh nghịch, nghịch gợm, đỏng đảnh; đùa giỡn

  lố lăng, phóng đãng, dâm ô

  bừa bãi, trái đạo đức

  không khiêm tốn, không giản dị

  tốt tươi, sum sê, um tùm, rất phong phú (sự sinh trưởng )

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wantonly

  in a wanton manner

  the animals were killed wantonly for sport

  Similar:

  licentiously: in a licentious and promiscuous manner

  this young girl has to share a room with her mother who lives promiscuously

  Synonyms: promiscuously