promiscuously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promiscuously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promiscuously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promiscuously.

Từ điển Anh Việt

 • promiscuously

  * phó từ

  pha tạp, lộn xộn, không phân loại

  bừa bãi, cẩu thả, không được lựa chọn kỹ

  chung chạ, bừa bãi (trong quan hệ tình dục)

  tình cờ, bất chợt, ngẫu nhiên, vô tình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • promiscuously

  in an indiscriminate manner

  she reads promiscuously

  Synonyms: indiscriminately

  Similar:

  licentiously: in a licentious and promiscuous manner

  this young girl has to share a room with her mother who lives promiscuously

  Synonyms: wantonly