wanted notice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wanted notice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wanted notice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wanted notice.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wanted notice

    a public announcement by a law enforcement agency that they desire to question or arrest some person

    Synonyms: wanted poster

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).