wank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wank.

Từ điển Anh Việt

  • wank

    * động từ

    thủ dâm

    * danh từ

    sự thủ dâm, hành động thủ dâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet