wallboard nail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wallboard nail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wallboard nail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wallboard nail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wallboard nail

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đinh đóng tấm ốp tường