visitation right nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visitation right nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visitation right giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visitation right.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • visitation right

    the right granted by a court to a parent (or other relative) who is deprived of custody of a child to visit the child on a regular basis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).