visitational nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visitational nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visitational giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visitational.

Từ điển Anh Việt

  • visitational

    xem visitation