valuableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

valuableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm valuableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của valuableness.

Từ điển Anh Việt

  • valuableness

    xem valuable

Từ điển Anh Anh - Wordnet