upstage compressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

upstage compressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm upstage compressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của upstage compressor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • upstage compressor

    * kỹ thuật

    máy nén cao áp