upcoming decision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

upcoming decision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm upcoming decision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của upcoming decision.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • upcoming decision

    * kinh tế

    quyết định cấp bách