untied aid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

untied aid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm untied aid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của untied aid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • untied aid

    * kinh tế

    viện trợ không điều kiện