unsupported nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unsupported nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unsupported giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unsupported.

Từ điển Anh Việt

 • unsupported

  /' ns 'p :tid/

  * tính từ

  không có gì chống đỡ

  không có chỗ dựa, không ni nưng tựa

  (nghĩa bóng) không được ủng hộ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • unsupported

  * kỹ thuật

  không tương thích

  hóa học & vật liệu:

  không có giá đỡ

  không được chống đỡ

  cơ khí & công trình:

  không có gối đỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unsupported

  not sustained or maintained by nonmaterial aid

  unsupported accusations

  Antonyms: supported

  not held up or borne

  removal of the central post left the roof unsupported

  Antonyms: supported