unserviceable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unserviceable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unserviceable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unserviceable.

Từ điển Anh Việt

 • unserviceable

  /' n's :vis bl/

  * tính từ

  không thể dùng được, không thể giúp ích gì; không tiện lợi

  không sẵn sàng giúp đỡ; không có kh năng giúp đỡ

  không bền, không thể d i dầu được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • unserviceable

  * kỹ thuật

  không sử dụng được

  xây dựng:

  không thích hợp dùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unserviceable

  not ready for service

  unserviceable equipment may be replaced

  Antonyms: serviceable

  not capable of being used

  Synonyms: unusable, unuseable