unfrequent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unfrequent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unfrequent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unfrequent.

Từ điển Anh Việt

  • unfrequent

    /ʌn'fri:kwənt/

    * tính từ

    ít có, hiếm có, ít xảy ra