unexploited nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unexploited nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unexploited giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unexploited.

Từ điển Anh Việt

 • unexploited

  /'ʌniks'plɔitid/

  * tính từ

  chưa khai thác; không được khai thác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unexploited

  undeveloped or unused

  vast unexploited (or undeveloped) natural resources

  taxes on undeveloped lots are low

  Synonyms: undeveloped

  Antonyms: exploited