undeveloped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

undeveloped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm undeveloped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của undeveloped.

Từ điển Anh Việt

 • undeveloped

  /'ʌndi'veləpt/

  * tính từ

  không mở mang, không khuếch trương, không phát triển

  không khai khẩn (đất đai); không lớn (thú); còi (cây)

  chưa rửa (ảnh)

  chưa được phát triển (nước)

  không luyện tập, không rèn luyện, không mở mang trí tuệ, dốt (người)

  undeveloped mind: óc dốt nát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • undeveloped

  not developed

  courses in interior design were rare and undeveloped

  undeveloped social awareness

  Antonyms: developed

  Similar:

  unexploited: undeveloped or unused

  vast unexploited (or undeveloped) natural resources

  taxes on undeveloped lots are low

  Antonyms: exploited