undefined nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

undefined nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm undefined giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của undefined.

Từ điển Anh Việt

 • undefined

  /,ʌndi'faind/

  * tính từ

  không xác định, không định rõ, mơ hồ

 • undefined

  không xác định

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • undefined

  not precisely limited, determined, or distinguished

  an undefined term

  undefined authority

  some undefined sense of excitement

  vague feelings of sadness

  a vague uneasiness

  Synonyms: vague

  Antonyms: defined