unclimbable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unclimbable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unclimbable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unclimbable.

Từ điển Anh Việt

  • unclimbable

    /'ʌn'klaiməbl/

    * tính từ

    không thể trèo được

Từ điển Anh Anh - Wordnet