unbearable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unbearable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unbearable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unbearable.

Từ điển Anh Việt

  • unbearable

    /ʌn'beərəbl/

    * tính từ

    không thể chịu nổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet