unattractive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unattractive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unattractive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unattractive.

Từ điển Anh Việt

 • unattractive

  /,ʌnə'træktiv/

  * tính từ

  ít hấp dẫn, không lôi cuốn, không quyến rũ; không có duyên

  khó thương, khó ưa (tính tình...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unattractive

  lacking beauty or charm

  as unattractive as most mining regions

  Antonyms: attractive

  lacking power to arouse interest

  being unemployed is a most unattractive prospect

  not appealing to the senses

  untempting food

  Synonyms: untempting