turnstile crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turnstile crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turnstile crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turnstile crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • turnstile crane

    * kỹ thuật

    cần trục xoay