turbine expander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turbine expander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turbine expander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turbine expander.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • turbine expander

    * kỹ thuật

    tuabin giãn nở

    điện lạnh:

    bộ giãn nở kiểu tuabin