tuatha de danann nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tuatha de danann nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tuatha de danann giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tuatha de danann.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tuatha de danann

    race of Celtic gods or demigods; ruled Ireland in the Golden Age

    Synonyms: Tuatha De

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).