trypsin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trypsin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trypsin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trypsin.

Từ điển Anh Việt

  • trypsin

    * danh từ

    (sinh vật học) tripxin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trypsin

    an enzyme of pancreatic origin; catalyzes the hydrolysis of proteins to smaller polypeptide units