trilisa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trilisa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trilisa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trilisa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trilisa

    genus of herbs of southern United States

    Synonyms: genus Trilisa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).