tributary hydroelectric project nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tributary hydroelectric project nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tributary hydroelectric project giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tributary hydroelectric project.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tributary hydroelectric project

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dự án thủy điện sông nhánh